Algemene voorwaarden

OFFERTES EN OPDRACHTEN

  1. Alle offertes en aanbiedingen van 24-slotenmaker.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien et product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. 24-slotenmaker.nl stuurt leads door naar in de definitie bepaalde Opdrachtnemer. We zijn in geen gevallen aansprakelijk voor de werkzaamheden uitgevoerd of de prijs bepaald door Opdrachtnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

  1. Indien 24-slotenmaker.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. 24-slotenmaker.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 24-slotenmaker.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. 24-slotenmaker.nl stuurt leads door naar in de definitie bepaalde Opdrachtnemer. We zijn in geen gevallen aansprakelijk voor de werkzaamheden uitgevoerd of de prijs bepaald door Opdrachtnemer.
0850645455